Voor advies bel 015 - 215 78 00

Welke verschillende hypotheekvormen zijn er?

Voor 1 januari 2013 waren alle onderstaande mogelijkheden een optie. Daarom beschrijven we de verschillende mogelijkheden hieronder.

 

Hypotheek voor starters op de woningmarkt

Voor starters op de woningmarkt geldt dat feitelijk alleen gekozen kan worden voor een lineaire of een annuïteitenhypotheek.

De maandelijkse hypotheeklast bestaat uit de rentebetaling aan de geldverstrekker en eventueel een bedrag als aflossing van de hypotheekschuld. In dit hoofdstuk omschrijven we een aantal verschillende vormen van hypotheek die mogelijk zijn. Er zijn meerdere varianten, maar graag bespreken we dat in een persoonlijk en vrijblijvend gesprek.

 

Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek is de meest eenvoudige hypotheekvorm om te begrijpen. De reden is dat de hypotheekverstrekker u met een lineaire hypotheek maandelijks eenzelfde bedrag op de hypotheek laat aflossen. De looptijd van een hypotheek is veelal 30 jaar en dat betekent dat u na de helft van de looptijd van de hypotheek ook de helft van uw hypotheek heeft afgelost. Kortom, iedere maand lost u eenzelfde bedrag af aan uw hypotheek.

Omdat u bij een lineaire hypotheek sneller aflost dan bij een annuïteitenhypotheek, betaalt u over de looptijd van de hypotheek ook minder hypotheekrente. Daarmee is de lineaire hypotheek aan het eind van de looptijd van de hypotheek goedkoper dan de annuïteitenhypotheek.

 

Annuïteitenhypotheek

De bruto maandlast (het bedrag dat u aan de hypotheekverstrekker moet betalen) blijft gedurende de gehele looptijd gelijk en is feitelijk een annuïteit (vast bedrag). De samenstelling van deze annuïteit verandert echter maandelijks. Gedurende de looptijd van de hypotheek neemt het aandeel van de te betalen hypotheekrente af en neemt het aflossingsdeel toe. Doordat alleen de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is, nemen bij deze hypotheekvorm, de annuïteitenhypotheek, de nettolasten toe naarmate de looptijd van de hypotheek verstrijkt.

 

Hypotheek voor diegene die reeds een koopwoning heeft (gehad)

Voor doorstromers op de woningmarkt met een hypotheek die is gesloten voor 1 januari 2013 is er overgangsrecht van toepassing. Voor doorstromers geldt dat advies in onze ogen een must is, omdat het overgangsrecht complex is. Uiteraard wilt u dat de wetgever uw bestaande rechten eerbiedigt. Wij adviseren u daarom een afspraak te maken met een van onze hypotheekadviseurs!

We willen u toch een indruk geven van de mogelijkheden. Dus alvorens we de verschillende hypotheekvormen benoemen, stippen we verschillende aspecten aan waarmee u te maken kunt krijgen indien u uw bestaande hypotheek wilt meenemen naar uw nieuwe huis.

 

Huis kopen en het afsluiten van hogere hypotheek is gewenst

U had reeds een hypotheek (en een huis) op 31 december 2012 en wilt een nieuw huis kopen en u heeft meer hypotheek nodig dan uw bestaande hypotheek? In dat geval gelden de nieuwe hypotheekregels. U kunt (afhankelijk van uw persoonlijke situatie) uw huidige hypotheekvorm meenemen naar uw nieuwe woning.

Voor wat betreft de aanvullende hypotheek krijgt u te maken met de nieuwe hypotheekregels. Voor de aanvullende hypotheek geldt dat u deze binnen 30 jaar geheel en minimaal annuïtair moet aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Dit betekent dat u voor deze hypotheek kunt kiezen tussen een annuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek. Voor de bestaande hypotheek blijven de huidige hypotheekregels gelden.

Tip

Om de oude “goedkopere” aflossingsvrije hypotheek in stand te houden bent u niet verplicht bij dezelfde hypotheekverstrekker te blijven! Of een overstap naar een andere geldgever verstandig is, is mede afhankelijk van de vraag of u uw oude rente kunt meeverhuizen naar de nieuwe woning bij de oude geldverstrekker.

 

De oude hypotheek bij verhuizen naar nieuwe koopwoning

Indien u op uw huidige woning reeds een hypotheek heeft en u wilt gaan verhuizen dan is het raadzaam goed te controleren wat de kleine letters zijn van uw oude hypotheek.

Enerzijds omdat u wilt weten of u boetevrij van uw oude hypotheek af kunt als de contractrente hoger is dan de marktrente van de nieuwe hypotheek. Anderzijds als de rente voor een nieuwe hypotheek hoger is, dan kan het interessant zijn de oude hypotheek mee te verhuizen naar de nieuw te kopen woning. In dat geval wilt u goed weten wat de voorwaarden zijn die de hypotheekverstrekker aan een dergelijke constructie stellen.

 

Huis kopen en tussentijds gaat u huren

U had reeds een hypotheek (en een huis) op 31 december 2012 en wilt een nieuw huis kopen maar u huurt momenteel tijdelijk. Het hangt van de situatie af of de nieuwe hypotheekregels gelden.

 

Nieuw huis kopen uiterlijk in datzelfde jaar of het jaar daarop volgend

Heeft u vanaf 2012 een eigen woning, waarop een hypotheek rustte en deze verkocht in een bepaald jaar. Voor de hoogte van de hypotheekschuld van uw oude woning gelden de oude hypotheekregels, mits u het nieuwe huis koopt uiterlijk in datzelfde belastingjaar of het jaar daarop volgend.

Tip

Let wel op dat voor het kopen van het huis geldt dat de overdracht van het huis notarieel heeft plaats gevonden. Dus hier geldt niet als datum het tekenen van de koopovereenkomst.

Is deze situatie voor u van toepassing dan bent u niet verplicht om uw bestaande hypotheek minimaal annuïtair af te lossen. U kunt de bestaande hypotheek(vorm) meenemen naar het volgende huis. Wilt u een hogere hypotheek afsluiten, dan gelden voor de aanvullend af te sluiten hypotheek de nieuwe hypotheekregels en moet u deze aanvullende hypotheek verplicht minimaal annuïtair aflossen.

 

Nieuw huis kopen zonder het overgangsrecht van de hypotheek

Het is mogelijk dat u vanaf 2012 een eigen woning heeft (gehad), waarop een hypotheek rustte en mogelijk niet in aanmerking komt voor het overgangsrecht.

Dit is het geval wanneer u uw woning verkocht heeft of gaat verkopen en u niet binnen het lopende kalenderjaar of het jaar daarop volgend een nieuw huis koopt. In dit geval gelden voor u de nieuwe hypotheekregels en kunt u de hypotheekvorm niet meenemen. Dat betekent dat u de nieuw af te sluiten hypotheek volgens de nieuwe hypotheekregels verplicht minimaal annuïtair moet gaan aflossen.

Tip

Kortom, als u uw woning dus in 2023 verkoopt, moet uw hypotheek voor uw nieuwe woning voor eind 2024 passeren (bij de notaris). En als uw woning in 2024 verkoopt, moet uw hypotheek voor uw nieuwe woning uiterlijk eind 2025 passeren, etc. Voldoet u hieraan, dan kunt u desgewenst uw bestaande hypotheek meenemen naar de nieuwe woning. Heeft u een hogere hypotheek nodig, dan gelden voor dit deel wel de nieuwe belastingregels. De aanvullende hypotheek moet u minimaal annuïtair aflossen.

Zoals gezegd, het is complexe materie maar weet dat wij u graag van dienst zijn! Hieronder treft u verschillende “oude” hypotheekvormen aan die u – als doorstromer op de woningmarkt – wellicht mogelijk kunt meenemen naar uw nieuwe huis.

 

Levenhypotheek

Deze hypotheek kenmerkt zich door een lening op basis van een levensverzekering. U lost gedurende de looptijd niets af, waardoor de renteaftrek bij deze hypotheekvorm gedurende de gehele looptijd maximaal is. Aan het eind van de looptijd wordt met het gespaarde bedrag en de winstdeling van de maatschappij de hypotheek in één keerafgelost. Voordeel van deze vorm is een constante bruto- en nettolast gedurende de looptijd (bij gelijkblijvende rente). Nadeel is dat er geen volledige zekerheid te geven is omtrent de hoogte van de uitkering.

 

Spaarhypotheek

Bij de spaarhypotheek lost u gedurende de looptijd van de hypotheek niets af, waardoor de renteaftrek bij deze hypotheekvorm gedurende de gehele looptijd maximaal is. Het belangrijkste kenmerk is de gegarandeerde renteaangroei in de hypotheekspaarpolis. Over de maandelijks te betalen premie wordt een rente vergoed, die even hoog is als de hypotheekrente. Naast een constante bruto- en nettolast gedurende de looptijd van de hypotheek (bij gelijkblijvende rente) is een ander belangrijk voordeel dat aan het eind van de looptijd de gehele hypotheekschuld gegarandeerd wordt afgelost.

 

Bankspaarhypotheek

De bankspaarhypotheek heeft veel overeen- komsten met de spaarhypotheek. Ook bij de bankspaarhypotheek lost u gedurende de looptijd van de hypotheek niets af, zodat u ook de hele periode maximaal profiteert van de hypotheekrenteaftrek. De gegarandeerde rente- vergoeding ontvangt u op een aan de hypotheekverstrekker verpande bankspaarrekening. Deze wordt ook wel een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) genoemd. De vergoeding op deze Spaarrekening Eigen Woning (SEW) is weer dezelfde als de te betalen hypotheekrente. Kortom, de bruto- en netto maandlast van de hypotheek blijft gelijk, terwijl na afloop van de hypotheek de gehele hypotheekschuld gegarandeerd wordt afgelost.

Het verschil tussen de spaarhypotheek en de bankspaarhypotheek is voornamelijk dat in de spaarhypotheek een veelal verplichte overlijdensrisicoverzekering zit opgesloten. De spaarhypotheek is vaak een uitstekende oplossing, omdat deze premie veelal scherp geprijsd is. Voor een single die een huis wil kopen, kan het echter minder noodzakelijk zijn. De bankspaarhypotheek is een spaarhypotheek zonder verplichte overlijdens- dekking. De hypotheekverstrekker kan mogelijk een overlijdensdekking vereisen, maar in geval van een bankspaarhypotheek hoeft deze niet verplicht bij dezelfde hypotheekverstrekker te worden aangevraagd.

 

Beleggingshypotheek

Uiteraard betaalt u ook bij deze hypotheekvorm hypotheekrente. Daarnaast betaalt u maandelijks een premie die wordt belegd in beleggingsfondsen of rechtstreeks in effecten, welke verpand worden aan de hypotheek. Dit kan naar keuze via een bank- of verzekeringoplossing. U kunt invloed uitoefenen op de manier waarop uw saldo wordt belegd. Het eindbedrag kan zowel hoger als lager uitvallen dan het bedrag van de hypotheek, omdat het eindsaldo afhankelijk is van het beleggingsrendement. De hypotheek wordt aan het einde van de looptijd in één keer afgelost. Het risico zit voornamelijk in de aflossing op de einddatum. Zijn de beleggingsresultaten op dat moment voldoende om de hypotheek te kunnen aflossen?

Ook hier is er sprake van een constante bruto- en nettolast gedurende de looptijd van de hypotheek (bij een gelijkblijvende hypotheekrente).

 

Aflossingsvrije hypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen hypotheekrente en behoeft de hypotheek pas te worden afgelost bij verkoop van de woning of bij overlijden. Voordeel hiervan is een lage maandelijkse hypotheeklast. Nadeel is dat u niet aan (fiscaal vriendelijke) vermogensvorming doet, zodat het onzeker is of u na 30 jaar in staat bent om uit de beschikbare middelen de hypotheek af te lossen. Aflossing van de hypotheek op enigerlei wijze is wel aan te bevelen, omdat de hypotheekrente gedurende maximaal 30 jaar aftrekbaar is.

 

 

Krediethypotheek

Een kredietrekening met de overwaarde van uw huis als onderpand. Binnen de vastgestelde limiet kunt u van deze rekening naar behoefte geld opnemen, aflossen of zelfs de rente op uw lening bij laten schrijven.

Effectenhypotheek (zuivere beleggingshypotheek) Bij een effectenhypotheek wordt de hypothecaire lening aan het einde van de looptijd afgelost uit de opbrengst van een aangekochte effectenportefeuille. Het fundamentele verschil met een beleggingshypotheek is dat het vermogen (benodigd voor aflossing van de hypotheek) niet wordt opgebouwd in een verzekering, maar rechtstreeks in beleggingsfondsen. De hypotheeklasten bestaan, naast de hypotheekrente, uit een bedrag dat wordt belegd.

Dit kan een maandelijkse inleg zijn, maar ook een éénmalige, in fondsen naar keuze. De omvang van de bedragen wordt zodanig gekozen dat naar verwachting aan het eind van de looptijd de hypotheek (gedeeltelijk) kan worden afgelost uit het opgebouwde saldo. U kunt een bedrag te kort komen of overhouden, dit hangt samen met de hoogte van het uiteindelijk gerealiseerde rendement.

Ook hier is er sprake van een constante bruto- en nettolast gedurende de looptijd (bij gelijkblijvende rente). Om een veel voorkomend misverstand uit de wereld te helpen, het is niet zo dat als de beleggingsresultaten achterblijven, u wordt gevraagd om tussentijds extra geld over te maken naar de geldverstrekker. Het risico zit met name in de aflossing op de einddatum. Zijn de beleggingsresultaten op dat moment voldoende om de hypotheek te kunnen aflossen?

 

Hybride hypotheek

De hybride hypotheek wordt ook wel de spaar/ beleggingshypotheek genoemd. Het biedt de zekerheid van een spaarhypotheek en de flexibiliteit van een beleggingshypotheek. U betaalt een vast bedrag per maand en over een deel daarvan ontvangt u een rente die gelijk is aan uw hypotheekrente (vgl. spaarhypotheek). Het andere deel van de maandpremie wordt in verschillende beleggingsfondsen belegd. U bepaalt zelf welk deel u gegarandeerd spaart of risicovol belegt. U maakt volledig gebruik van de renteaftrek, kunt beleggingsrisico’s tijdelijk vermijden en maakt kans op een hoog rendement.

 

  Interesse in een vrijblijvend gesprek?

  Mocht het een en ander u niet duidelijk zijn, of u wilt vrijblijvend een afspraak maken, dan kan dat via dit formulier.

   

  Uw gegevens

   

  Naam*

  E-mailadres*

  Als u liever heeft dat wij u bellen, vult u dan uw best bereikbare telefoonnummer in.

   

  Telefoon

   

  Opmerkingen*