Voor advies bel 015 - 215 78 00

Fiscaliteiten

Hiernaast wordt een beknopte toelichting gegeven op een aantal met name fiscale aspecten, waarmee u als eigen woning bezitter te maken kunt krijgen. Het is niet de bedoeling om uitputtend te zijn. Graag schetsen wij u een beeld van de zaken waar u mee te maken kunt krijgen. 

 

 

foto Ahmad KhademAhmad Khadem vertelt over V&W Adviseurs

Met mijn jonge gezin zijn we op zoek geweest naar een geschikte woning en stad. Het netwerk van V&W Adviseurs te Delft is uitstekend zodat ze me ook konden begeleiden bij de aankoop van een huis in Nijmegen.

Het krijgen van een hypotheek zonder intentieverklaring was ook geen punt. Alles is heel voorspoedig verlopen en we wonen met veel plezier in deze mooie eengezinswoning.

Bekijk alle referenties

 

Kosten die aftrekbaar zijn en mee te financieren zijn als aftrekbare rente

Als de wet spreekt over ‘eigenwoningschuld’ dan wordt dat deel van de schuld bedoeld die in box 1 valt en waarvan de rente aftrekbaar is. U mag de kosten van de aankoop, van verbetering en/of van het onderhoud van de eigen woning tot deze schuld rekenen (door ze mee te financieren) en ook nog eens aftrekken.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • de akte van geldlening (notariële kosten van de hypotheekakte en de kadastrale inschrijving van de hypotheekakte)
 • de taxatie die is gemaakt ter verkrijging van de hypotheek
 • de kosten in verband met de aanvraag van de Nationale Hypotheekgarantie (zoals de door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning in rekening gebrachte borgtochtprovisie en de kosten van een eventueel vereist bouwkundig rapport)
 • de zogenaamde ‘prolongatierente’ (dat is de rente die de hypotheekverstrekker in rekening brengt bij het verlengen van de hypotheekofferte)
 • door de dienstverlener in rekening gebrachte nota (maximaal € 3.630,– per persoon)
 • het disagio dat u aan de bank betaalt als de rente van uw hypotheek naar beneden is afgerond
 • de kosten voor het afsluiten van de lening (telefoon, papier, porti, reiskosten e.d.)

Kosten die niet aftrekbaar zijn, maar wel mee te financieren zijn als aftrekbare rente

De volgende kosten mag u niet aftrekken, maar u mag ze wel meefinancieren, waardoor ze ook deel gaan uitmaken van de eigenwoningschuld en de rente daarvoor aftrekbaar is.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • makelaarskosten
 • overdrachtsbelasting
 • BTW (bij aankoop van een nieuwbouwwoning)
 • De bouw-, reserverings- en grondrente die u betaalt tot de datum van ondertekening van het voorlopige koopcontract. Deze rente is onderdeel van de koopsom als betaling voor het ondertekenen van het voorlopige koopcontract plaatsvindt.
 • notariële kosten in verband met het transport van de eigendomsakte
 • afkoop van het recht op erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning

Kosten die wel aftrekbaar zijn, maar niet mee te financieren zijn als aftrekbare rente

Het gaat hierom kosten die wel aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting, maar als u ze ook meefinanciert niet zullen worden aangemerkt als eigenwoningschuld. Dit betekent dat de rente over dit deel van de lening dan niet aftrekbaar is.

 • boeterente bij oversluiten
 • door dienstverlener in rekening gebrachte nota voor het oversluiten van de hypotheek
 • notariskosten in verband met het doorhalen van de hypotheekakte
 • periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning
 • bouwrente die in rekening is gebracht na aankoop (= na tekenen van koop/aanneemovereenkomst) van een woning in aanbouw

Kosten die niet aftrekbaar zijn en niet mee te financieren zijn als aftrekbare rente

De inhoud van de kop spreekt voor zich. De kosten zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en als deze kosten worden meegefinancierd dan is de rente niet aftrekbaar.

 • Onroerende zaakbelasting

Bijleenregeling

Sinds 1 januari 2004 is sprake van de ‘bijleenregeling’. Deze regeling verplicht kopers min of meer de overwaarde van hun oude huis te gebruiken voor hun nieuwe huis. De overwaarde is de prijs die u voor uw huis ontvangt verminderd met de nog openstaande schuld op de woning. U mag de kosten die u voor de verkoop moet maken – zoals makelaarskosten – van de verkoopprijs van uw huis afhalen.

Beperkte duur van de renteaftrek

Voorts is de aftrekbaarheid sinds 1 januari 2001 beperkt tot 30 jaar. Voor oudere leningen start die termijn pas op 1 januari 2001.

Kopen van een huis na 1 januari 2013

De starters op de woningmarkt dienen de financiering van de nieuwe woning minimaal annuïtair af te lossen over een periode van 30 jaar. Voor de doorstromers op de woningmarkt geldt dat er sprake kan zijn van oude rechten, waardoor er wellicht nog steeds een aflossingsvrije hypotheek ter grootte van de reeds bestaande hypotheekschuld uit het jaar 2012 mogelijk is. Hoe de regelgeving in uw situatie uitpakt, berekenen we graag in een persoonlijk gesprek met u.